Begrafenis- en Crematie Vereniging "Workum en Omstreken"
 
agenda agenda


Jaarvergadering Begrafenis- en crematievereniging Workum e.o.

Verslag vergadering 10 september 2020 van de Begrafenis- en crematievereniging Workum e.o.
 
Na het welkomswoord door voorzitter John Tigchelaar, bij de jaarvergadering van de Begrafenis- en Crematievereniging Workum, werd traditiegetrouw stil gestaan bij de leden die de vereniging in het afgelopen jaar ontvielen. Zij werden herdacht met het noemen van hun namen waarna een ogenblik stilte in acht werd genomen.
 
De agenda werd vlot afgewerkt. Het is geen verontrustend jaar geweest en dat bleek uit de notulen en het daaraan gelieerde jaarverslag. 
 
Uit het verslag bleek o.a. dat in het jaar 2019 20 uitvaarten werden verzorgd voor leden en voor één niet-lid. Momenteel heeft de vereniging 1664 leden.

Tijdens de bestuursvergaderingen is gesproken over de tekst van het huishoudelijk reglement betreffende het artikel waarin wordt gesproken dat slechts bij hoge uitzondering, op verzoek van de nabestaanden én met toestemming van het bestuur gebruik kan worden gemaakt van de diensten van een bode naar eigen keuze.   In samenspraak met de bodes, is besloten om het woord “hoge” te verwijderen. Men dient echter wel ten allen tijden en voorafgaand aan het benaderen van een bode, overleg te plegen met het bestuur.   Wordt er geen overleg gepleegd, dan wordt de ledenkorting niet uitgekeerd. Hierin kan het bestuur geen uitzonderingen maken.  
Bij uitvaarten op afstand, kunnen nabestaanden contact opnemen met onze eigen bodes, die dan zelf een andere bode voor de nabestaanden zullen benaderen. 

Tevens staat in het huishoudelijk reglement vermeld dat: In geval van verhuizing en/of wijziging in gezinssamenstelling enz. dient u de administratie van de vereniging daarvan in kennis te stellen. Wanneer u dit nalaat vervallen na een jaar,  te rekenen vanaf de verhuisdatum, uw rechten op grond van het lidmaatschap.
Dit is achterhaald en het huishoudelijk reglement wordt met instemming van de aanwezige leden aangepast.  

De financiën van de vereniging zijn correct beheerd door penningmeester Tjerkstra. De balans en exploitatierekening laten voor het eerst een negatief saldo zien. Dit heeft te maken met vervallen van rente. Bij een voortzetting van daling moet mogelijk volgend jaar worden gekeken naar verhoging van de contributie. 
Het jaarrapport is door administratiekantoor Westendorp opgesteld. 
De hoogte van de contributie en de ledenkorting blijven gehandhaafd.

Op de agenda staat tevens vermeld de bestuursverkiezing. Bestuurslid Elske Folkertsma neemt na zitting van bijna 8 jaar afscheid van de verening. Mevrouw Folkertsma wordt in het zonnetje gezet en ontvangt als dank voor haar inzet een prachtige bos bloemen en een envelop met inhoud. Het bestuur is verheugd mee te delen dat mevrouw Trijnie Groen-Tjerkstra de taken van mevrouw Folkertsma zal overnemen. 
 
Om ongeveer 21.00 uur sloot de voorzitter deze vergadering dankte eenieder voor zijn/haar komst en inbreng.
 

terug
 
 
.

 

 

 

 

 

 

 
Website

 

 

 

Heeft u vragen, opmerkingen of aanvullingen op deze site?   Neem a.u.b. contact op met de webmaster (Dhr. John Tigchelaar) via   uitvaartver.workum@gmail.com

 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.